ច្បាប់

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការផ្តល់ប្រាក់បំណាច់ជីវភាពជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ កងនគរបាលជាតិ និវត្តជន ជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ និង ជនពិការ និវត្តជន ជនបាត់បង់ សមត្ថភាពការងារ ជនបាត់បង់ សមត្ថភាពពលកម្ម ដែលជាអតីតយុទ្ធជន
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

អនុក្រឹត្យស្ដីពី លក្ខខណ្ឌនិងបែបបទនៃការធ្វើជំរឿន ការជ្រើសរើស ការអញ្ជើញ ការពន្យាពេល សម្រាប់យុវជន កំពុងជាប់ការសិក្សា ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងករណីពិសេស និងការអនុវត្តច្បាប់ ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចយោធា
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

អនុក្រឹត្យស្តីពី ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិគ កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៩
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ឋភាពការងារ និង គណនេយ្យភាព
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើត និងដាក់ឱ្យដំណើរការទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការផ្តល់ប្រាក់បំណាច់ជីវភាពជូនមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ កងនគរបាលជាតិ និវត្តន៏ជន ជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ យុទ្ឋជនពិការ និងអតីតយុទ្ឋជន..
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា៤ថ្មី នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៦៨អនក្រ.បក ចុះថៃ្ងទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៤ ស្តីពីការកែប្រែមាត្រា៤ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៨៨អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សា     គោលនយោបាយដីធ្លី..
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

អនុក្រឹត្យ តែងតំាងសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយដីធ្លី..
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

អនុក្រឹត្យស្តីពីការប្រែក្លាយ សាលានាយទាហានចម្រុះ ទៅជាវិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងគោក..
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

អនុក្រឹត្យស្តីពីការ កំណត់ចំនួនគណៈអភិបាលរាជធានី គណៈអភិបាលខេត្ត គណៈអភិបាលក្រុង គណៈ អភិបាលស្រុក គណៈអភិបាលខណ្ឌ..
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការផ្តល់ និងការប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនការទូត និង ផ្លូវការ ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

អនុក្រឹត្យស្តីពី ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត និងកម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៩ ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងព័ត៌មាន ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៩›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតថេរសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៦›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួល អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល សោតទស្សន៏ជាអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និង សោតទស្សន៏ របស់ក្រសួងព័ត៌មាន ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការអនុវត្តប្រាក់លាភការបន្ថែម ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលការងារ ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

អនុក្រឹត្យស្តីពី លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងកាំភ្លើង គ្រាប់បាញ់ និងគ្រឿងផ្ទុះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យ ជនស៊ីវិលប្រើប្រាស់ ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

Close