ប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន

របាយការណ៍ សារាចរ ស្តីពីការបោះពុម្ពផ្សាយ ដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

របាយការណ៍ កាស ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយអាហី្វស ប៉ាណូ ប័ណ្ណប្រកាស ស្លាកសញ្ញា តាមទីសាធារណៈ ដែលមានលក្ខណៈឃោសនាមហាជន និងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពាណិជ្ជកម្ម
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

របាយការណ៍ ប្រកាស រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

របាយការណ៍ សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផល ការងារព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ ឆ្នាំ ២០០៩ និងទិសដៅ ការងារសម្រាប់អនុវត្ត ឆ្នាំ ២០១០
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ឋ រដ្ឋមន្រី្តក្រសួងព័ត៌មាន ថែ្លងក្នុងឱកាសសន្និបាតបូក សរុប ការងារព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ ឆ្នាំ ២០០៩ និង ទិសដៅភារកិច្ចឆ្នាំ ២០១០
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

របាយការណ៏នាយកដ្ឋានមណ្ឌលព័ត៌មាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៏ ស្តីពីកាសែតម្ចាស់ស្រុក ដកស្រង់ប្រសាសន៍ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តីដោយខុសពីការពិត
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការបណ្តោះអាសន្ននៃសមាគមសង្គហៈមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ‹រាជធានីភ្នំពេញ ថៃ្ងទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីភាគរយក្នុងការចាក់ផ្សាយព័ត៌មានសមធម៌សំរាប់គណបក្សនយោបាយ ‹រាជធានី ភ្នំពេញ ថៃ្ងទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៨›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

Close