ព្រះរាជក្រឹត្យ

ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី ប្រព័ន្ធមត៌កមនុស្សរស់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ការកែសម្រួលការអនុវត្តន៍បើកប្រាក់សោធនចំពោះមន្ត្រីរាជការ ដែលជានិវត្តជនជនបាត់បង់ សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ជនបាតបង់សមត្ថភាពការងារ ជនពិការ និងគ្រួសារជនពលី គ្រួសារជនមរណៈ ដែលទទួលមុខតំណែងជាអ្នក នយោបាយ
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី…
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី ការត្រូវបានបញ្ជប់តំណែងសមាសភាពនៃក្រុមសង្កេតការណ៍សេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌ ‹ក.ស.ស.ស› ដែលបានទទួលការតែងតាំងមុនថៃ្ងទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ និងបានតែងតាំងសមាសភាពថ្មី
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី ការតែងតាំងប្រធាន អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិ ម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៏តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី ការកំណត់សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាគណៈវិស្វករកម្ពុជាចំនួន២១រូប
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ការធ្វើវិសោធនកម្មព្រះរាជក្រឹត្យចុះថៃ្ងទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៣ ត្រង់មាត្រា២ចំណុច២ លេខរៀងទី១២ ដោយកែសម្រួលផៃ្ទដីតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃគូលេន-ព្រហ្មទេព
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា១ និងមាត្រា៦ នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស​​/រកត /០៦០២/ ១៥៨ ចុះថៃ្ងទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០២ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ឋ យុត្តិធម៌
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី ការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិអប់រំ
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ព្រះរាជក្រមប្រកាសឱ្យប្រើ ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៥›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ព្រះរាជក្រឹត្យបង្កើតគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា… ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបញ្ចប់តំណែងអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាននៃរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងតែងតាំងឥស្សរជនចំនួន ២០៥ … ‹រាជធានីភ្នំពេញថៃ្ងទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨›
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង…

Close